buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenuminus-smallpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAXFREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
Please accept the cookies to add the item to wishlist.Dismiss
19
Prognoza pogody
19 17 15
Pi 1915
So 1812
Ni 1811
Po 2011
Wt 1813

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Bolsover spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 17 spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy al. Armii
Ludowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000619987, o kapitale zakładowym w wysokości 47.734.542,32 PLN, NIP:
5252660715 (dalej: Bolsover lub Administrator), która przetwarza dane osobowe
użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Bolsover jako właściciel i administrator serwisu designeroutletgdansk.pl (dalej: Serwis)
przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania danych osobowych.
2. Bolsover przetwarza dane osobowe w celach technicznych oraz w wypadku wyrażenia
przez użytkownika Serwisu stosownych zgód, w celach marketingowy, w tym przedstawieniu
oferty oraz wysyłania newsletter’a z informacjami o nowościach, promocjach i rabatach, jak
również zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Dane będą profilowane
w celu przedstawienia użytkownikowi oferty zgodnej z jego preferencjami.
3. Bolsover zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie,
realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych prawa.

§ 2.
Przekazywanie informacji

1. Bolsover zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego
nieuprawnionym. Bolsover udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom
upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na
podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez
użytkownika zgód. Bolsover przekazuje dane następującym podmiotom:
a) SARE S.A. – w celu realizacji wysyłek e-mail
2. Bolsover zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących
działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że
nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od Bolsover.
3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako
informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z
treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16
lipca 2004 r.
4. Wszelkie zgłoszenia dotyczące otrzymywania niezamówionych informacji handlowych
prosimy zgłaszać na adres info@designeroutletgdansk.pl
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
 

§ 3.
Dane osobowe

1. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa
wynikające z RODO, szczególnie wskazane w ust.5 poniżej.
2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym
niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
3. W wypadku przetwarzania w celach marketingowych dane będą przetwarzane do czasu
odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6
ust.1a) RODO.
4. W wypadku świadczenie usługi (realizacji zamówienia) dane przetwarzane będą na czas
wykonania umowy łączącej Bolsover z Użytkownikiem i spełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1b) RODO.
5. Użytkownik Serwisu, który podał swoje dane osobowe ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, z zastrzeżeniem, że prawo
do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi w wypadku spełnienia co najmniej jednego
kryterium, o których mowa w ust. 8 poniżej,
b) żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w
d) wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,
cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej
wycofaniem,
e) prawo do przeniesienia swoich danych i przekazania ich do innego administratora. Dane
przekazane będą do wskazanego przez użytkownika administratora w powszechnie
stosowanym formacie.
6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych w
celu realizacji umowy również jest dobrowolne, lecz ich nie podanie ich uniemożliwi Bolsover
zawarcie i realizację umowy.
7. Bolsover zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) Imie
b) Nazwisko
c) Adres email
d) Nr telefonu
e) Data urodzenia
f) Płeć
8. Zgodnie ust. 5 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 17
RODO tj. prawo do usunięcia jego danych ( zwane inaczej „prawem do bycia
zapomnianym”). Użytkownik może skorzystać z tego prawa w wypadku spełnienia co
najmniej jednego z poniższych kryteriów :
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub
osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec
przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO

§ 4.
Warunki techniczne

1. Bolsover przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i
lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Ponadto w wypadku udzielenia
przez Użytkownika stosownej zgody Bolsover przechowuje pliki cookies w celu
przedstawienia spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji
zakupowych i zachowań Użytkownika w ramach serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące
plików cookies znajdują się w polityce cookies, która znajduje się pod adresem
www.designeroutletgdansk.pl/footer/firma/polityka-cookies
2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego
otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący
nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Bolsover.
3. Dane użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Celem profilowania jest
przedstawienie Użytkownikowi Serwisu jak najbardziej korzystnej oferty dopasowanej do
jego preferencji zakupowych.

§ 5.
Zmiany polityki prywatności

1. Bolsover zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, w
szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie
pod zakładką www.designeroutletgdansk.pl/footer/firma/polityka-prywatnosci/
3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki
Prywatności.
4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność,
prosimy o kontakt mailowy na adres info@designeroutletgdansk.pl

Moja lista życzeń

Moja lista życzeń jest pusta